Regulamin sklepu - MNM Sp. z o. o.

REGULAMIN ZAKUPÓW

MNM Sp z o. o.

ul. Akacjowa 7, 66-450 Jenin

NIP 5993157375

Regon 080932253

 

I. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia można składać w języku polskim.

Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.

II. Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem internetowego sklepu, poczty elektronicznej (e-mail) i komunikatorów on-line.

W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), komunikatorów on-line, wymagane jest potwierdzenie zamówienia drogą e-mailową. Brak potwierdzenia zamówienia w opisany powyżej sposób w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty kwoty w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia.

Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie "Szybkiego zakupu" bez konieczności rejestracji konta oraz zaakceptowanie Regulaminu.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Próbki materiałów przesyłane są odpłatnie na prośbę Klienta po złożeniu zamówienia w celu potwierdzenia kolorystyki.

III. Zmiana danych i rezygnacja z zamówień

Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury proforma, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.

Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail.

Rezygnacja z zamówienia do chwili rozpoczęcia jego realizacji będzie skutkować zwrotem wpłaconej kwoty.

Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje utratą wpłaconej kwoty.

IV. Realizacja zamówień

Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z dwóch kroków:

- złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia (status zamówienia: "Złożone")

- zamówienie przyjęte - jest po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu, w której znajdują się informacje o koszcie zakupu i sposobie dostawy (status zamówienia: "Przyjęte")

W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolorystyka, tkanina itp.) Sklep informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Przewidywany termin realizacji zamówienia podany jest indywidualnie przy każdym produkcie. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia może jednak ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu, w jakim zamówiony produkt dotrze do Sklepu z magazynu producenta. W takich wypadkach Klientowi zostanie podany nowy przybliżony termin, w jakim jego zamówienie zostanie zrealizowane. Informacja ta zostanie podana pocztą elektroniczną.

Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

V. Ceny i płatności

Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy wagi towaru lub regionu przesyłki.

W związku z faktem ,że zlecenia realizowane są na specjalne zamówienia klientów Sklep wymaga  wpłaty całej kwoty za złożone zamówienie ,na którą składają się koszt towaru , ewentualne dodatkowe opłaty oraz koszt transportu.

Całkowita kwota wymagana do zapłaty zostaje obliczona w końcowym etapie składania zamówienia  w zakładce koszyk zamówień.

   
Do każdej wpłaty na rachunek bankowy w walucie innej niż PLN (Polski złoty), doliczona zostanie opłata w wysokości 36,60 zł brutto wynikająca z kosztów przewalutowania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.

Zmiany, o których mowa w pkt. 11 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

VI. Dostawa i odbiór produktu

Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu w dni robocze między 6:00 a 22:00.

Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.

- dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,

- dostawa przez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,

- odbiór własny

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.

Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku wpłacona kwota ulega utracie.

Po uzgodnieniu z Klientem, Sklep umożliwi ponowną wysyłkę towaru, na koszt Klienta.

Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu).

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

UWAGA: Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z osobą dostarczającą zamówiony produkt protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

VII. Reklamacje- postępowanie reklamacyjne

Wszystkie produkty dostępne na stronie objęte są gwarancją komercjalną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 z póź.zm./ treść oraz warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, którego treść została zamieszczona na stronie Sklepu. Reklamacje należy zgłaszać w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/.

W razie utraty karty gwarancyjnej Klientowi przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej. Zastępcza karta gwarancyjna będzie dostępna na stronie Sklepu .

Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Tolerancja wymiarów może różnić się ok 10%.

Różnice mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

 

Opis procesu reklamacyjnego

1) Zgłoszenie pisemnie przez klienta zastrzeżenia dotyczącego niezgodności wykonanej usługi lub dostarczonego materiału/produktu w formularzu na stronie http://emebletapicerowane.pl/reklamacja.html

2) Prezes Zarządu kieruje reklamacje do poszczególnych działów.

3) Kierownicy działów dokonują wstępnych ustaleń dot. przedmiotowej sprawy. oceniają zasadność i sposób rozwiązania.
4) Po zebraniu wszystkich opinii i materiałów Kierownik formułuje ostateczne wnioski i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.


5) Klient zostaje pisemnie lub telefonicznie powiadomiony o sposobie rozwiązania reklamacji.

 

Termin załatwiania reklamacji

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, przyjmuje się, że czas niezbędny do prawidłowego załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego dostarczenia reklamacji lub od dnia do konania oględzin związanych z reklamacją.VIII. Odstąpienie od umowy

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą).

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres magazynu w Jeninie k. Gorzowa Wlkp ul. Akacjowa7 . Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt 3 powyżej zostaje wystawiona faktura korygująca - o ile wcześniej była wystawiona faktura VAT. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym lub e-mailem. Po jej potwierdzeniu Sklep w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

W przypadku zwrotu zakupionego towaru koszt transportu ponosi klient.

Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt pomniejszony o koszt dostawy.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

IX. Poufność danych i polityka prywatności

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony sklepu.

Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Central-park sp. z o.o.  związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

X. Postanowienia końcowe

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Gorzowie Wlkp.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 784 349 189
Napisz: bok@emebletapicerowane.pl
Kontakt
Newsletter

Zapisz się aby być na bieżąco a aktualnymi promocjami.