Gwarancja - MNM Sp. z o. o.

Warunki Gwarancji

 

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, po warunkiem gdy będą one właściwie zmontowane i ustawione, oraz

użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady, Gwaranta zobowiązuje się do stosowanego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych poniżej.

 

 

1. Gwarancja obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.


2. Gwarant zapewnia należytą jakość mebli przy zachowaniu zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty ich sprzedaży konsumentowi.Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu wydania mebli Kupującemu. Data wydania mebli musi być potwierdzona czytelnym podpisem sprzedawcy w karcie gwarancyjnej lub na dowodzie sprzedaży, którym jest paragon lub faktura.

 

3. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez Kupującego, co sprzedawca potwierdza w dowodzie sprzedaży mebla.

 

4. Meble tapicerowane objęte niniejszą gwarancja mają charakter wypoczynkowy,a meble z funkcją do spania służą do spania okazjonalnego.

 

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest przedstawienie przez Kupującego prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży mebli.

 

6. Reklamacja na wady objęte gwarancją Kupujący składa w formie pisemnej*Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia wady.

* lub drogą elektroniczną, wiadomość e-mail z opisem wady i załączonymi fotografiami uszkodzonych elementów


7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji Gwarantowi na piśmie lub drogą poczty elektronicznej.


8. Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

 


9. Termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji może ulec przedłużeniu w wypadku braku materiałów.


10. O przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy  lub też o uznanie reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie poinformowany przez Gwaranta niezwłocznie po

zakończeniu oględzin. We wszystkich pozostałych przypadkach, w drodze pisemnej decyzji, w terminie 14 dni od daty  zgłoszenia reklamacji do gwaranta.


11. Sposób realizacji reklamacji w przypadku, gdy wada stwierdzona podczas rozpatrzenia jest:

 

1) usuwalna: tylko w warunkach fabrycznych-reklamacja będzie załatwiona w drodze naprawy w zakładzie Gwaranta,

2) nieusuwalna lub jej usunięcie miało by wpływ na walory funkcjonalne lub estetyczne-reklamacja będzie załatwiona w drodze:

 

a) obniżenia ceny mebla, w którym stwierdzono wadę,

b) wymiany mebla na nowy, wolny od wad.


12. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się ,że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.


13. Przy reklamacjach nowych mebli z uszkodzeniami mechanicznymi należy zachować grubą folię opakowania do przyjazdu i oceny przyczyn uszkodzeń przez serwis gwarant lub do wykonania dokumentacji zdjęciowej.

14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży mebla kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

 

15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza też ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).

 


Gwarancją nie są objęte

 

1. Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania takiego jak siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietniki, oparciach, pojedynczych listach sprężynujących.

 

 

2. Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonywanych przez lub na zlecenie Kupującego.

 

3.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli od Gwaranta.


4. Wady  i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę wyrobu.


5. Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany  wskazane w punkcie "Charakterystyka wyrobu".


6. Brak ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone po 1 dniu od dostawy.


7. Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.


8. Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych powierzchni.

 

9. Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi jak również wielkością poszczególnych elementów.

 

10. Pofałdowania różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.

 

11. Różnice w strukturze w odcieniu elementów drewnianych mebla.

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 784 349 189
Napisz: bok@emebletapicerowane.pl
Kontakt
Newsletter

Zapisz się aby być na bieżąco a aktualnymi promocjami.